Bushido

The Seven Virtues of Bushido:

* Gi (Justice)
* Rei (Respect)
* Yu (Courage)
* Meiyo (Honor)
* Jin (Benevolence)
* Shin (Honesty)
* Chugi (Duty)